LES UNITATS DE MESURA CONSUM ETÍLIC (UBE)

seg-social.es
seg-social.es

Per mesurar la quantitat d'alcohol que ingerim s'ha ideat una manera pràctica per evitar càlculs matemàtics complicats. Possiblement no és exacte però és molt útil.

 En diem Unitats de Beguda Etílica (UBE) : 1 UBE equival a 10 g d'alcohol.

 

 

Ho calculem de la manera següent:

 

1 UBE = 1 copa de vi o de cava (100-120 cc)

1 UBE = 1 cervesa (250-330 cc)

1 UBE = 1 cigaló o 1 xupet

 

2 UBE = 1 copa de conyac

2 UBE = 1 whisky

2 UBE = 1 cubata

 

El càlcul del risc el fem setmanal i hem de tenir en compte el consum habitual diari (durant o fora dels menjars) i el consum esporàdic (caps de setmana, festes, actes socials...). En el consum esporàdic o habitual cal valorar la quantitat d'unitats que es beuen en un curt període (poques hores), atès que si es sobrepassa les 6 UBE, estem davant un hàbit de risc elevat

 

CLASSIFICACIÓ DELS HÀBITS DE RISC

No sempre l'hàbit de bevedor de risc s'acompanya de símptomes clínics (embriaguesa en els seus diversos graus, alteració del comportament ...). Moltes vegades s'acompanya d'alguna alteració analítica en un examen de rutina, que pot fer saltar l'alerta sobre un perjudici en la salut.

 

Actualment usem aquesta classificació:

 

  • ABSTINÈNCIA: La persona no acostuma a beure cap beguda amb contingut alcohòlic.
  • CONSUM DE BAIX RISC: La persona pot fer un consum habitual, esporàdic o ambdós sense passar dels següents límits

          Homes: menys de 28 UBE/setmana amb < 6 UBE/ una ocasió consum

          Dones: menys de 17 UBE/setmana amb < 5 UBE/ una ocasió consum

  • CONSUM DE RISC: La persona en el seu consum passa dels límits abans exposats  o es tracta de qualsevol consum en una dona embarassada, en un menor de 18 anys o una persona que està en tractament amb fàrmacs psicotrops
  • CONSUM PERJUDICIAL: aquella persona que, sigui quin sigui el seu consum, presenta alteracions analítiques secundàries a aquest consum o alteracions/trastorns psicològics per menors que siguin , associats a aquest consum
  • DEPENDÈNCIA DE L'ALCOHOL: Conjunt de manifestacions físiques, de conducta i psicològiques derivades del consum repetitiu, necessitat d'aquest consum i dificultat d'aturar-lo.

 

MARCADORS BIOLÒGICS DE CONSUM PERJUDICIAL

  • SIGNES FÍSICS: Que una persona està realitzant un consum excessiu de begudes alcohòliques pot ésser suggerit per alguns signes físics: 

- Facies: d'aspecte pletòric amb enrogiment de la pell i amb la zona parotídea hipertrofiada. Llengua saburral i fetor alcohòlic en l'alè.

En extremitats: tremolor, eritema dels palmells. Cames primes,  alteració del reflexe aquili i alteracions de la sensibilitat.        

Abdomen globulós podent palpar-se hepatomegàlia

  • SÍMPTOMES CLÍNICS

- Nàusees, vòmits, diarrees, epigastràlgies, anorexia

- Ansietat, alteracions de l'estat d'ànim, insomni, irritabilitat, alteració de la memòria

- Impotència, gelosia.

  • PARÀMETRES ANALÍTICS:

- En les anàlisi podem trobar una alteració de les proves hepàtiques, sobretot  augment de la GGT. En el perfil lipídic un augment considerable dels TRIGLICÈRIDS, i en l'hemograma un Volum Corpuscular Mig (VCM) superior a 100.             

 

EFECTES DE L'ALCOHOLÈMIA EN L'ESTAT DE LA PERSONA

Alcoholèmia  
Efectes
0,3-0,5 g/L > Primers canvis en l'estat d'ànim                             
0,5-1,2 g/L > EUFÒRIA: Desinhibició, disminució de reflexes de l'atenció i del control. Sociabilitat i locuacitat
0,9-2 g/L > EXCITACIÓ: Descoordinació psicomotora, inestabilitat emocional, pèrdua del sentit crític
1,7-3 g/l > CONFUSIÓ: Alteracions de la percepció, alteracions de la parla. Vertigen. Estats emocionals exagerats (temor, ira, tristesa)
2,5-3,5 g/L > ESTUPOR: Sense resposta a estímuls. Incapacitat per romandre dempeus o caminar.
3-4,5 g/L > COMA: Hipotèrmia i alteracions cardiorespiratòries
>4,5 g/L > MORT: Parada cardiorespìratòria
   

ALTRES MANERES D'AVALUAR LA DEPENDÈNCIA: TESTS

Descarga
AUDIT
Test de deu preguntes de respostes múltiples
AUDIT Alcohol Use Disorders Identificati
Documento Adobe Acrobat 38.5 KB
Descarga
Test de CAGE
Quatre preguntes indispensables d'una sola resposta si/ no
Test de CAGE.pdf
Documento Adobe Acrobat 22.7 KB